PHILAGUIDE................ .......................................Philatelistisches Wörterbuch

Hauptseite | A  t/m D | E t/m H | I  t/m L | M t/m P | Q  t/m T | U t/m Z | Auktionswörter

Farbbenennungen

Duits

Engels

Frans

Nederlands

Farbbenennungen

colour names

dénominations  couleurs

kleurenbenamingen

A

apfelgrün

apple green

vert pomme

appelgroen

B

blass

pale

pâle

bleek

blau

blue

bleu

blauw

blaugrau

blue-grey

gris-bleu

blauwgrijs

blaugrün

blue-green

vert-bleu

blauwgroen

blauviolet

bleu-violet

violet-bleu

blauwviolet

blauwschwarz

bluish black

noir-bleueté

blauwzwart

blutrot

bood red

solferino

bloedrood

bläulichgrau

bluish grey

gris-bleuâtre

blauwachtig  grijs

bläulichgrün

bluish green

vert-bleuâtre

blauwachtig  groen

bläulichviolett

bluish violet

violet-azuré

blauwachtig  violet

bläunlichkarmin

brownish carmine

carmin-brunâtre

bruinachtig  karmijn

braun

brown

brun

bruin

braunkarmin

brown-carmine

carmin-brun

bruinkarmijn

braunlila

brown-lilac

lilas-brun

bruinlila

braunocker

brown-ochre

ocre-brun

bruinoker

braunoliv

brown-olive

olive-brun

bruinolijf

braunorange

brown-orange

orange-brun

bruinoranje

braunrot

brown-red

rouge-brun

bruinrood

braunschwarz

brown-black

noir-brun

bruinzwart

braunviolett

brown-violet

violet-brun

bruinviolet

bräunlichlila

brownish lilac

lilas-brunâtre

bruinachtig  lila

bräunlichrot

brownish red

rouge-brunâtre

bruinachtig  rood

bräunlichviolett

brownish violet

violet-brunâtre

bruinachtig  violet

bäunlichlila

brownish lilac

chaudron

bruinlila

C

chromgelb

chrome-yellow

chromate

chroomgeel

D-E

dunkelblau

dark blue

bleu foncé

donkerblauw

dunkelblaugrau

dark blue-grey

gris-bleu  foncé

donker blauwgrijs

dunkelblaugrün

dark blue-green

vert-bleu  foncé

donker blauwgroen

dunkelbraun

dark brown

brun foncé

donkerbruin

dunkelbraunkarmin

dark brown-carmine

carmin-brun  foncé

donkerbruinkarmijn

dunkelbraunrot

dark brown-red

rouge-brun foncé

donker bruinrood

dunkelgelbgrün

dark yellow-green

vert-jaune foncé

donker geelgroen

dunkelgrau

dark grey

gris foncé

donkergrijs

dunkelgraublau

dark grey-blue

bleu-gris  foncé

donker grijsblauw

dunkelgraugrün

dark grey-green

vert-gris  foncé

donker grijsgroen

dunkelgrün

dark green

vert foncé

donkergroen

dunkelgrünblau

dark green-blue

bleu-vert  foncé

donker groenblauw

dunkelgrüngrau

dark green-grey

gris-vert  foncé

donker groengrijs

dunkelkarminbraun

dark carmine-brown

brun-carminé foncé

donker karmijnbruin

dunkelkarminrot

crimson

rouge-carminé  foncé

donker karmijnrood

dunkellilabraun

dark lilac-brown

brun-lilas foncé

donker lilabruin

dunkellilagrau

dark lilac-grey

gris-lilas foncé

donker lilagrijs

dunkelolivegrau

dark olive-grey

gris-olive foncé

donker olijfgrijs

dunkelolivgrün

dark olive-green

vert-olive foncé

donker olijfgroen

dunkelorange

dark orange

orange foncé

donkeroranje

dunkelorangerot

dark orange-red

rouge-orange foncé

donker oranjerood

dunkelrosalila

dark rose-lilac

lilas-rose foncé

donker roselila

dunkelrötlichlila

dark reddish lilac

mauve  foncé

roodachtig lila

dunkelviolett

dark violet

violet foncé

donker violet

dunkelviolettbraun

dark violet-brown

brun-violacé foncé

donkervioletbruin

dunkelviolettgrau

dark violet-grey

gris-violet  foncé

donker violetgrijs

dunkelweinrot

marone

lie de vin foncé

donkerwijnrood

F

fahlbraun

pale brown

brun pâle

vaalbruin

G

gelb

yellow

jaune

geel

gelbbraun

yellow-brown

bistre

geelbruin

gelbgrau

drab

jaune-grisâtre

geelgrijs

gelbgrün

yellow-green

vert-jaune

geelgroen

gelblichdunkelweinrot

plum

lie de vin jaunâtre

geelachtig wijnrood

gelblichgrün

yellowish  green

vert-jaunâtre

geelachtig groen

gelbocker

yellow-ochre

ocre-jaune

geeloker

gelboliv

yellow-olive

olive-jaune

geelolijf

gelborange

yellow-orange

orange-jaune

geeloranje

grau

grey

gris

grijs

graublau

grey-blue

bleu-gris

grijsblauw

graubraun

grey-braun

brun-gris

grijsbruin

graugrün

grey-green

vert-gris

grijsgroen

graulila

grey-lilac

lilas-gris

grijslila

grauoliv

grey-olive

olive-gris

grijsolijf

grauschwarz

grey-black

noir-gris

grijszwart

grauultramarin

grey-ultramarine

outremer-gris

grijsultramarijn

grauviolett

grey-violet

violet-gris

grijsviolet

grün

green

vert

groen

grünblau

green-blue

bleu-vert

groenblauw

grüngrau

green-grey

gris-outremer

groengrijs

grünlichblau

greenish blue

bleu-verdâtre

groenachtig  blauw

grünlichgelb

greenish yellow

jaune-verdâtre

groenachtiggeel

grünoliv

green-olive

olive-vert

groenolijf

grünschwarz

green-black

noir-vert

groenzwart

H

hellgrau

pale grey

gris clair

lichtgrijs

hellgrünlichblau

pale greenish  blue

blue-verdâtre  clair

licht  groenachtig blauw

hellkobalt

pale cobalt

cobalt clair

licht  kobaltblauw

hellorangerot

pale orange-red

rouge-orange claire

licht  oranjerood

hellrot

pale red

rouge-clair

licht  rood

hellviolett

pale violet

violet clair

licht  violet

hellviolettblau

pale violet-blue

bleu-violet  clair

licht  violetblauw

I  - J

indigo

indigo

indigo

indigo

K

kaneelbraun

cinnacom

brun canelle

kaneelbruin

karmin

carmine

carmin

karmijn

karminbraun

carmine-brown

brun-carminé

karmijnbruin

karminlila

carmine-lilac

lilas-carminé

karmijnlila

karminrosa

carmine-rose

rose-carminé

karmijnrose

karminrot

carmine-red

rouge-carminé

karmijnrood

kastanienbraun

chestnut

marron

kastanjebruin

kobalt

cobalt

cobalt

cobaltblauw

kornblumenblau

cornflower-blue

bleu de  bluet

korenbloemblauw

krapprot

madder-red

rouge-garance

meekraprood

kupferrot

copper-red

rouge-cuivre

koperrood

L

lachs

salmon

saumon

zalm

lebhaft

bright

vif

helder

lebhaftes  blau

bright blue

bleu vif

helder blau

lila

lilac

lilas

lila

lilabraun

lilac-brown

brun-lilas

lilabruin

lilagrau

lilac-grey

gris-lilas

lilagrijs

lilakarmin

lilac-carmine

carmin-lilacé

lilakarmijn

lilapurper

lilac-purpre

pourpre-lilas

lilapurper

lilarosa

lilac-rose

rose-lilas

lilarose

lilarot

red-lilac

lilas-rouge

roodlila

lilarot

lilac-red

magenta

lilarood

lilascharz

lilac-black

noir-lilacé

lilazwart

M-N

maigrün

celadon

vert-céladon

meigroen

mattgelb

dead-yellow

jaune  mat

matgeel

mattpurpur

pale purple

pourpre  mat

dofpurper

mennige

minium

minium

menie

moosgrün

moss green

vert mousse

mosgroen

O

ocker

ochre

ocre

oker

ockerbraun

ochre-brown

brun-ocre

okerbruin

ockergelb

ochre-yellow

jaune-ocre

okergeel

oliv

olive

olive

olijf

olivbraun

olive-braun

brun-olive

olijfbruin

olivegelb

olive-yellow

jaune-olive

olijfgeel

olivegrau

olive-grey

gris-olive

olijfgrijs

olivgrün

olive-green

vert-olive

olijfgroen

orange

orange

orange

oranje

orangebraun

orange-brown

brun-orange

oranjebruin

orangegelb

orange-yellow

jaune-orange

oranjegeel

orangerot

orange-red

rouge-orange

oranjerood

P-Q

preuszischblau

Prussian-blue

bleu de  Prusse

Pruissisch blauw

purperlia

purple-lilac

lilas-pourpre

purperlila

purpur

purple

pourpre

purper

R

rahmfarben

cream

crčme

crčme

rosa

pink

rose

rose

rosakarmin

rose-carmine

carmin-rose

rosekarmijn

rosalila

rose-lilac

lilas-rose

roselila

rot

red

rouge

rood

rotbraun

red-brown

brun-rouge

roodbruin

rotkarmin

lake

carmin-rougé

roodkarmijn

rotorange

red-orange

orange-rouge

roodoranje

rotviolett

red-violet

violet-rouge

roodviolet

russischgrün

Russian  green

vert russe

Russisch groen

rötlichlila

reddish  lilac

mauve

roodachtig lila

rötlichocker

reddish  ochre

ocre-rougeâtre

roodachtig oker

S

scharlach

scarlet

écarlate

scharlaken

schiefer

slate

ardoise

leigrijs

schwarz

black

noir

zwart

schwarzblau

blackish blue

bleu-noirâtre

zwartblauw

schwarzbraun

blackish brown

brun-noir

zwartbruin

schwarzgrün

blackish green

vert-noirâtre

zwartgroen

schwarzlila

blackish lilac

lilas-noir

zwartlila

schwarzoliv

blackish olive

olive-noir

zwartolijf

schwarzviolet

blackish violet

violet-noir

zwartviolet

schwefelgelb

sulphur

jaune-soufre

zwavelgeel

seegrün

sea-green

vert de  mer

zeegroen

sepia

sepia

sepia

sepia

siena

Sienne

terre  de Sienne

siennabruin

smaragd

emerald

émeraude

smaragd

strohgelb

straw-yellow

jaune-paille

strogeel

sämisch

buff

chamois

chamois

T

trüb

dull

terne

dof

trübrot

dull red

rouge  terne

dofrood

türkischlau

turkois-blue

bleu de  turquoise

turquoise

U

ultamaringrau

ultamarine-grey

gris-vert

ultramarijngrijs

ultramarin

ultramarine

outremer

ultramarijn

V

violett

violet

violet

violet

violettblau

violet-blue

bleu-violet

violetblauw

violettbraun

violet-brown

brun-violacé

violetbruin

violettgrau

violet-grey

gris-violet

violetgrijs

violettpurper

violet-purple

pourpre-violacé

violetpurper

violettschwarz

violet-black

noir-violacé

violetzwart

violettultramarin

violet-ultramarine

outremer-violet

violetultramarijn

W-X-Y-Z

weinrot

claret

lie de vin

wijnrood

Z

zinnober

vermilion

vermillon

vermiljoen

zitrongelb

lemon

citron

citroengeel

..Hauptseite

Vorschläge Kommentar